$type=ticker$meta=0$readmore=0$snippet=0$columns=4

Xây dựng trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa được đền bù 100%

Các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.

Các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.
 Ngày 5-3, Văn phòng UBND TP cho biết, liên quan về chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chấp thuận chủ trương và giao Hội đồng Thẩm định bồi thường TP hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ cho các quận, huyện để thực hiện đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh, hoàn thành tiến độ thực hiện đối với các dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 23/2015/QĐ- UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP đúng quy định.

Theo Hội đồng Thẩm định bồi thường TP, vướng mắc hiện nay của UBND các quận-huyện khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND phát sinh một số trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp nhưng đối chiếu quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND thì không quy định việc tính bồi thường, hỗ trợ. Đối chiếu quy định trước đây (Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND) có quy định việc tính hỗ trợ nên UBND các quận-huyện đề nghị Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố có hướng dẫn.

Theo đó, qua rà soát Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, tại khoản 2 Điều 25 quy định việc hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện bồi thường về đất ở nhưng được tính hỗ trợ tùy theo thời điểm xây dựng, được hỗ trợ về đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 và xây dựng trước ngày 1-7-2006 được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng theo biểu giá chuẩn về suất đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TP do UBND TP ban hành.

Trường hợp chỉ được hỗ trợ về đất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 thì mức hỗ trợ tương ứng với mức hỗ trợ về thời điểm sử dụng đất.

Cụ thể, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình xây dụng không hợp pháp trên kênh, sông, rạch kể cả nhà xây dựng một phần trên đất, một phần trên kênh rạch.

Theo đó, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không tính hỗ trợ.

Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 21 đều quy định việc tính hỗ trợ đất ở, do đó những trường hợp được hỗ trợ về đất nông nghiệp tại Điểm c Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 không được hỗ trợ về vật kiến trúc. Vì vậy, các thành viên Hội đồng cũng như đại diện các các sở, UBND các quận - huyện nhận thấy nếu căn cứ theo ý kiến của Văn phòng UBND TP “đề nghị Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố nghiên cứu kỹ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Quyết định sổ 23/2015/QĐ-UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP để hướng dẫn, hỗ trợ UBND các quận, huyện thực hiện theo quy định” thì vẫn chưa giải quyết, tháo gỡ đươc vướng mắc của các quận - huyện hiên nay. Vì nội dung Khoản 2 Điêu 25 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND chỉ quy định việc tính hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở nhưng được tính hỗ trợ về đất ở. Còn vướng mắc của UBND các quận - huyện hiện nay là nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp.

So với Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 9-8-2018 của UBND TP ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP có hiệu lực từ ngày 19-8-2018, trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dụng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc tính bồi thường bằng 100% giá trị xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dụng công trình do Bộ Xây dụng ban hành.

Trường hợp xây dụng trước ngày 1-7-2006 nếu xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất theo quy định hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng theo suất đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dụng ban hành. Nếu xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trên kênh, sông, rạch (kể cả xây dựng một phần trên đất, một phần trên rạch) thì tính hỗ trợ theo thời điểm xây dụng như sau:
  • Xây dựng trước ngày 15-10-1993 hỗ trợ 70% giá trị xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dụng công trình do Bộ Xây dụng ban hành;
  • Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 hỗ trợ 50% giá trị xây dụng;
  • Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2006 hỗ trợ 30% giá trị xây dựng;
  • Trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì tính hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm tương ứng tại Điểm a, b Khoản này;
  • Trường hợp xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không được bồi thường, không được hỗ trợ.
  • Người có công trình xây dựng trái phép phải tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí khi cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện phá dỡ.

Từ sự so sánh trên, các thành viên Hội đồng cũng như đại diện các các sở, UBND các quận - huyện thống nhất cần có chính sách hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp để phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các quận - huyện trong thời gian qua theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất, giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của dự án theo Chỉ thị số 17/CT/TU về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.
Do vậy, các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.
Trường hợp khi xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng xây dựng trước ngàỵ 15-10-1993, hỗ trợ 70% giá trị xây dụng nhà, công trình, vật kiến trúc;
Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, hỗ trợ 50% giá trị xây dụng nhà, công trình, vật kiến trúc;
Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2006, hỗ trợ 30% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.
Trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc hỗ trợ 50% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm;
Xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không tính hỗ trợ.

COMMENTS

Name

BĐS Bà Rịa Vũng Tàu,1,BĐS Bảo Lộc,4,BĐS Bình Chánh,1,BĐS Bình Thạnh,2,BĐS Gò Vấp,5,BĐS Phú Nhuận,1,BĐS Quận 3,1,Chủ Đầu Tư,29,Cơ Hội Đầu Tư,3,Hoa Kỳ Group,2,Kiến Thức Đầu Tư BĐS,24,Kiến Thức Dự Án,12,Kiến Thức Thị Trường BĐS,39,Kinh Nghiệm BĐS,17,Luật BĐS,15,Quy Hoạch Giao Thông Đô Thị,10,
ltr
item
Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp: Xây dựng trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa được đền bù 100%
Xây dựng trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa được đền bù 100%
Các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.
https://lh4.ggpht.com/-YEQk-JtxVfA/XI4Iw-oqGDI/AAAAAAAAlxs/OdB5HqRlCWcRE0PVHf78UjE_SU58rHKxwCLcBGAs/s1600/xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-co-phep-duoc-den-bu-100.jpg
https://lh4.ggpht.com/-YEQk-JtxVfA/XI4Iw-oqGDI/AAAAAAAAlxs/OdB5HqRlCWcRE0PVHf78UjE_SU58rHKxwCLcBGAs/s72-c/xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-co-phep-duoc-den-bu-100.jpg
Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp
http://www.canhochungcucaocap.com/2019/03/xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-co-phep-duoc-den-bu-100.html
http://www.canhochungcucaocap.com/
http://www.canhochungcucaocap.com/
http://www.canhochungcucaocap.com/2019/03/xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-co-phep-duoc-den-bu-100.html
true
354184707933892222
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy